Obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ – kralovstviloutek.cz

 

======================================================================

 

 

Provozovatel:

 

KRÁLOVSTVÍ LOUTEK s.r.o.

Vojnův Městec 31

591 01 Vojnův Městec

Reg.KS Brno, odd. C vl.29890

IČ 25525301

Odpovědná osoba:
Radka Wasserbauerová

email: kralovstviloutek.zr@gmail.com

Tel: +420 775 710 121

Miroslav Niederle

email: kralovstviloutek.zr@gmail.com

Tel: +420 603 283 404

dále jen prodejce.

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.

2. OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat 24 hod. denně. Objednávat můžete pohodlně pomocí virtuálního nákupního košíku. V případě jakýchkoliv dotazů ke zboží i v případě výměny nebo reklamace zboží nás kontaktujte na email: kralovstviloutek.zr@gmail.com. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

Pro velkoodběratele máme připraveny výrazné obchodní slevy.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin. Potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. Množstevmí slevy budou před uzavřením objednávky zohledněny na faktuře, kterou obdržíte e-mailem ke schválení. O odeslání budete také informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Možnosti zaplacení zboží jsou:

dobírka – využívá se při způsobu doručení “zaslání ČP/PPL v ČR nebo PPL/DHL na Slovensko”. Za zboží zaplatíte při přebírání zásilky.
hotovost – platba v hotovosti se nejčastěji používá při osobním odběru, tj. při osobním vyzvednutí v místě sídla firmy.
bankovní převod – platba bankovním převodem z Vašeho účtu na náš účet u Reiffeisen Bank. Zboží je zasláno po obdržení platby.

Dodací podmínky:

Zboží je dodáváno ve lhůtě 2 dny až 10 dní dle dostupnosti (ve většině případů následující pracovní den po obdržení platby nebo po objednání na dobírku), v případě, že zboží není skladem ani u dodavatele může být dodací lhůta i delší, v případě, že bude doba dodání delší než 10 dní – budeme Vás o této skutečnosti informovat. Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce. Na P.O.Box nebo poste restante adresy zboží zasíláme pouze při platbě předem (převodem na účet). O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu.

Internetový obchod www.kralovstviloutek.cz si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné. Také v případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny ze strany dodavatele, vyhrazujeme si právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován e-mailem nebo telefonicky za účelem dohody o dalším postupu.

5) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh do 14 dnů od převzetí zásilky. Po předchozím oznámení e-mailem na info(zavináč)kralovstviloutek.cz nám zboží zašlete doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu Království loutek, Vojnův Městec 31, 591 01 Vojnův Městec. Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit e-mailem a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky (alespoň popis nebo název zboží). Bez předchozího ohlášení nebude zásilka převzána. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

6) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího Království loutek, Vojnův Městec 31, 591 01 Vojnův Městec.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 2 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 300,- Kč (slovy: třista korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

6.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do patnácti (15) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 6.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

6.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 6.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7) STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze bezplatně stornovat do 24 hodin od objednání, nebo také po dohodě za předpokladu, že zboží již nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodejce. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop kralovstviloutek.cz provozovaný firmou Království loutek, Vojnův Městec 31, 591 01 Vojnův Městec žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u dopravce PPL CZ s.r.o. nebo České pošty a.s.

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku

c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený dopis nebo balík (ne na dobírku), ve vlastním zájmu pojištěný na hodnotu zboží na adresu provozovny – Království loutek, Vojnův Městec 31, 591 01 Vojnův Městec. Do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

9) PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pokud zákazník stornuje svou objednávku z e-shopu www.kralovstviloutek.cz po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, objednávání, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

„Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 500,- Kč (40 Euro v případě nepřevzetí na Slovensku). Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek (smluvní pokuta) účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 100,- Kč (10 Euro v případě dodání na Slovensko), tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny třetí straně k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

Platné od 2. 4. 2015